Tag Archives: ve chai phe lieu

Thu mua Ve chai phế liệu để tái chế

Thu mua tái chế phế liệu

Định nghĩa phế liệu Phế liệu là sản phẩm hoặc vật liệu được loại trừ trong quá trình tiêu dùng hoặc sản xuất. Các phế liệu này phải đáp ứng được yêu cầu để tiếp tục làm nguyên liệu sản xuất. Luật Bảo vệ môi trường (2005) lại định nghĩa phế liệu là những sản